Teendők, amit elvégezhetnek a 2017/2018/2 félévre felvett hallgatók a személyes megjelenést igénylő beiratkozás előtt

Tájékoztató

 a 2017/2018/2 félévben (keresztféléves felvételi eljárás) felvett hallgatók részére

 

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.

A Soproni Egyetemen (a Nyugat-magyarországi Egyetem jogutód intézménye)  a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. 
Ha Ön korábban is a 
egyetemünk hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. (A Neptunba belépve balra fent tud a képzései között váltani.) Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha (a felvételi értesítésben) mégis új kódot kapott, kérem, hogy jelentse be a tanulmányi előadójánál.

A többieknek („új” hallgatóknak): a Neptun-tájékoztatóban található kezelési utasítás 

Neptun hallgatói segédlet,

a felvételi értesítésben szereplő kód és az „induló jelszó” (=Neszületési dátuma NeÉÉÉÉHHNN alakban, pl: Ne19920312) segítségével - bárhonnan az internetről - be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.) 

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükség esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hi­vatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Az adatainak ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban:

 • be kell jelentkeznie a 2017/18/2 félévre. (A félévek elején az ún. regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív (utóbbi csak megfelelő igazolással!!!!) félévre kell bejelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, a tá­jékoztatóban található út­mutató alapján.(A Neptunba belépve: Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés /Beiratkozás/Bejelentkezési kérelmek / félév: 2017/18/2 / a sor végén „+” jel;
 • a bejelentkezést követően ki kell nyomtatniabeiratkozási la­pot, két példányban, majd azt aláírnia és a személyes megjelenést igénylő beiratkozá­son leadnia.  
 • majd Információ/Általános nyomtatványok/ Beiratkozási lap/ Nyomtatás;
 • ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a képzési szerződést.  (A Neptunba belépve: Információ/Általános nyomtatványok/ Képzési szerződés-felvettek”  a sor végén „+” jel / Nyomtatás)

 

Kérjük, hogy az ellenőrzést, a bejelentkezést, az adatbevitelt, a kinyom­tatást és a személyes beiratkozást legkésőbb 2018. február 2. (péntek délig) végezze el.

A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2017/2018-es tanév tavaszi félévére be kell iratkoznia, ellenkező esetben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján kötelezően (a Neptunban történő aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.etk.nyme.hu honlapról, az „Nyomtatványok/kérvények 6. Meghatalmazás” menünél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Az esetleges távollétből adódó hátrányok a felvett hallgatót terhelik.

  

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott beiratkozási lapot;
 • ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a képzési szerződést is;
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél) és lakcímkártyájának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát;
 • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát (felsőfokú ok­levél, nyelvvizsga bizonyítványok).

Ha NEM volt a NymE hallgatója az elmúlt két tanévben:

 • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól olvasható) fénymásolatát;
 • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát.


Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást 
nem pótolja a Neptunban a bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel stb.)

 

Oktatás, tantárgyfelvétel: a beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2018. január 29-tól február 02-ig tart. (részletes időpontok a félévkezdésről szóló Neptun üzenetben!)

Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton 2018. február 5-én kezdődik. A nem nappali tagozatos hallgatók a tárgyfelvételt követően, az órarendjük összeállításával tájékozódhatnak a konzultációs napokról.

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően ad ki a tanulmányi előadó, előreláthatólag 2018. február 12-tól.

Diákigazolvány: részletes információ a Tájékoztatóban olvasható.

Diákhitel: az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a tanulmányi előadóktól kérhető.

Költségviselési forma: a felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.

A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu Felsőoktatás portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkoznia kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)

Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről a félévkezdésről szóló levélben talál információt. 

Korábban teljesített tantárgyak elismerése: Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (legalább azonos szinten) teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe. Ehhez a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menü­pont alatt (Kérvények/Kreditelismerési kérelem) elektronikus kérelmet kell beadnia.

 

 

 

Sopron, 2018. január 23.