Tudnivalók a beiratkozásról

 

A beiratkozás helyét és időpontjait a felvételi értesítőben találja. Az Nftv. (nemzeti felsőoktatási törvény) előírásai alapján Önöknek a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére be kell iratkozniuk, ellenkező esetben a felvételük semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell venniük. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthetnek le a  www.etk.nyme.hu /Nyomtatványok/kérvények oldalról. A meghatalmazott magával hozhatja az Önök által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Önök helyett.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beiratkozáson a személyes részvételt javasoljuk, mert ekkor tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanul­mányi és pénzügyi szabályzatokról, a Neptun tanulmányi rendszer használatáról, stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallga­tót terhelik.

 

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

-          a Neptunból két példányban kinyomtatott

                 ·         beiratkozási lapot;

                 ·         ha önköltséges a finanszírozási formája, akkor a                             képzési szerződést is;

-          a felvételi döntésről kapott határozatot;

-          a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító igazolvány, jogosít­vány, útlevél) és lakcímkártyájának (jól olvasható) fénymásolatát;

-          a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát;

-  -       a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolatát;

-          a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát (középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy – mesterképzésnél – felsőfokú ok­levél, nyelvvizsga bizonyítványok);

-          TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát;

Beiratkozásuk (személyesen vagy meghatalmazott útján is) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! 

 

Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelent­kezés a félévre, a beiratkozási lap kinyomtatása,a tantárgyfelvétel, stb. A személyes megjelenést igénylő beiratkozás elmulasztása esetén töröljük Önöket a névsorból.