Következő intézményi belső nyelvvizsga időpontja

 

2016. november 19.

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016. november 19-i vizsgaszintek és vizsgahelyek az alábbiak:


B1, B2 angol, német - Sopron

C1 angol, német  - Szombathely

B2 (komplex) orosz- Szombathely (vizsgatréning nélkül)


TÁJÉKOZTATÁS AZ NYME INTÉZMÉNYI BELSŐ NYELVI VIZSGA RENDJÉRŐL

Az NymE belső nyelvvizsgáját letenni szándékozó volt hallgató először komplex vizsgára jelentkezhet, más nyelvvizsgarendszerben megszerzett részvizsga beszámítására nincs lehetőség.

Az NymE komplex belső nyelvi vizsga szóbeli vagy írásbeli részvizsgájának sikertelensége esetén a következő vizsgaidőszakban a sikertelen részvizsga ismételhető.

A belső nyelvvizsgára jelentkezni az NymE ETK honlapján online regisztráció után, a megfelelő dokumentumok feltöltésével lehetséges. A vizsgára való jelentkezés a jelentkezést követő első vizsgaidőszakra érvényes.

A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó elektronikus úton kézhez kapja az értesítőjét, mely tartalmazza a vizsgázói kódot, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.

A jelentkezőnek az egyetem részére vizsgadíjat kell fizetnie. A vizsgadíjat átutalással előre kell befizetni.

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget a vizsga során (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt figyelembe véve).

Az egyetem az egyes vizsgahelyeken angol és német nyelv esetén minimum 10 jelentkező esetén szervez szóbeli vagy írásbeli vizsgát. Kevesebb jelentkező esetében felajánlja a másik vizsgahelyen való vizsgát, vagy a következő vizsgaidőszakon való vizsgát.

Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről és idejéről (nap, óra, perc). A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. A vizsga időpontja a terembe való behívást jelenti, ennél a vizsgázónak 20 perccel korábban kell érkezni.

A vizsga egynyelvű, a vizsga feladataihoz a vizsgázó nem használhat szótárt.

A belső nyelvi vizsga minden szinten két részből áll (szóbeli és írásbeli). A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a két vizsgarészből a pontszámok legalább 40%-át elérte, és az írásbeli és a szóbeli vizsga összesített eredményének átlaga legalább 60%. Abban az esetben, ha a vizsgázó összesített eredménye nem éri el a 60%-ot, de az egyik vizsgarészből legalább 60%-os szintet teljesített, ebből sikeres részvizsgát tett. A vizsgázónak lehetősége van ismételt részvizsga letételére a másik vizsgarészből. Az ismételt részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az ismételt vizsgarészből a pontszámok legalább 60%-át elérte.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményéről a vizsgázónak az NymE ETK a vizsgától számított 15 munkanapon belül e-mailben ad tájékoztatást (eredményközlés).

Az intézményi nyelvi vizsgáról a NymE ETK igazolást ad ki, amely kizárólag a NymE-én sikeres záróvizsgát tett hallgatónak a diploma átvételéhez szükséges nyelvi követelményeket váltja ki. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló igazolását az oklevéllel együtt kapja meg, a vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 30 napon belül. Azon vizsgázóknak, akik komplex vizsgára jelentkeztek, és csak egy részvizsgájuk lett sikeres, az igazolás kiadása az eredmények közzétételétől számítva 6-8 héten belül történik.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését az eredményhirdetést követő 5 napon belül kérheti a vizsgázó írásban. Megtekintésre ezt követően van lehetőség a megadott időpontban.

Felülvizsgálati kérelemmel az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet élni Dr. Katona György rektori megbízotthoz címezve, amelyet a vizsgadíj 20%-ának befizetését igazoló átutalási igazolást mellékelve kell megküldeni.

Postacím:                    Dr. Katona György rektori megbízott

9400 Sopron Bajcsy Zsilinszky u. 4.

A borítékra kérjük ráírni:        „belső nyelvi vizsga jogorvoslat”

 


Köszönjük érdeklődését!

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A belső nyelvvizsgára jelentkezni 2015. augusztus 1-től lehet a https://bismarck.nyme.hu/typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gifJelentkezési lap fül alatt kitölthető online jelentkezési lapon.

A jelentkezési lap és a vizsgadíj beérkezését követően ellenőrizzük, hogy megfelel-e a belső nyelvvizsga letételéhez szükséges feltételeknek.

Amennyiben a jelentkezését elfogadjuk, a nyelvvizsga-azonosítóval együtt, a további teendőkről értesítést küldünk arra az e-mail címre, amelyet a jelentkezési lapon megad.

Amennyiben a feltételeknek nem felel meg, erről is tájékoztatjuk a jelentkezési lapon megadott e-mail címen.

 

Kérjük, hogy a jelentkezés előtt tájékozódjon, hogy az oklevelének kiállításához szükséges nyelvi követelményekről.

(A nyelvi követelményekről az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben tájékozódhat!)

Egyetemi Tanulmányi Központ

 


Tájékoztató a belső nyelvvizsgáról

 

  

A Nyugat-magyarországi Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján lehetőséget ad a nyelvvizsga-követelményt kiváltandó intézményi nyelvi vizsga letételére. Továbbiakban belső nyelvvizsga.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése:

"Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát."

 

2011. évi CCIV. törvény 107.§(2) bekezdése alapján a kedvezmény igénybevételének időbeli hatálya:

 

Záróvizsga éve

2003-2009

2010.

2011.

2012.

2013.június 30.-ig

Legkorábbi belső nyelvvizsga

2012. szeptember
1-től

2013. február
1-től

vagy

2013. július
1-től

2014. február
1-től

vagy

2014. július
1-től

2015. február
1-től

vagy

2015. július
1-től

2016. február
1-től

vagy
2016. július
1-től

 A Nyugat-magyarországi Egyetemen a legkorábbi belső nyelvvizsga 2015. október 17.